Syngonium podophyllum ‘White Butterfly’

Syngonium podophyllum 'White Butterfly'